GDPR interné usmernenie

 

Ako chránime Vaše súkromie ?  (Ochrana súkromia a osobných údajov)

 

Každý užívateľ má právo, byť informovaný aké údaje o ňom spoločnosť GREEN POWER COMPANY s.r.o  eviduje a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s jej spracovaním. Každý užívateľ môže tiež požiadať o okamžité vymazanie všetkých svojich osobných údajov, ale stráca tým možnosť získavať informácie o novinkách, špeciálnych ponukách, súťažiach a aktuálnych témach súvisiacich s e-shopom  www.zdravieprevas.sk alebo www.greenfuture.sk , prevádzkovaným spoločnosťou GREEN POWER COMPANY s.r.o..

 Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime. Zaväzujeme sa, že budeme s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Vyhlasujeme, že Váš súhlas si nebudeme vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti nami ustanovenej.

 

Upozorňujeme, že zákonom požadované informácie o prevedených nákupoch uchovávať musíme podľa platnej a aktuálnej legislatívy.

 

1. Aké osobné údaje spracúvame

 

Spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie hlavne meno a priezvisko, titul, adresa fakturačná a dodacia adresa
 2. ak nakupujete ako firma / živnostník , obchodný názov spoločnosti, adresa fakturačná a adresa dodacia ak je iná, IČO , IČ DPH
 3. kontaktné údaje, pod ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, predovšetkým emailová adresa, telefónne číslo a Váš kontakt na sociálnych sieťach.
 4.  Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje na Vašom účte, predovšetkým uložená adresa a nastavenie newslettrov .
 5.  údaje o vašich objednávkach, ktorými sú predovšetkým údaje o tovaroch a službách, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla bankového účtu a údaje o reklamáciách.
 6.  údaje z vášho hodnotenia a referenciách, ktoré o našich tovaroch a službách uverejňujete.

 

2. Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje

V rámci našej činnosti spracúvame osobné údaje pre rôzne účely v rôznom rozsahu. Buď:


1., bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy nášho oprávneného záujmu z dôvodu plnenia právnych povinností, alebo
2., na základe vášho súhlasu

 

Aké spracovania môžeme uskutočňovať bez vášho súhlasu, závisí na tom,  akému účelu príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - ak ste len účastníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete či vytvoríte objednávku.

 

3. Ako uchovávame Vaše osobné údaje?

Tieto údaje sú uchované v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše osobné údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súvislosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky , ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie , ako sú Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

 

4. Spracovanie na základe objednávky

Pokiaľ si vytvoríte účet na stránke www.zdravieprevas.sk spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás objednáte nejaký tovar alebo služby), na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť Váš užívateľský účet.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

 

5. Prevádzkovateľ osobných údajov

Naša spoločnosť GREEN POWER COMPANY s.r.o. so sídlom na adrese Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov poskytnutých či zhromaždených prostredníctvom našej webovej stránky.

 Kontaktovať zodpovednú osobu „ prevádzkovateľa“ osobných údajov  môžete:

a., telefonicky na čísle : +421 918 890 050

b., emailom : ompany.eueenpowercoffice@gr.

c., poštou na adrese :

Ochrana osobných údajov,

GREEN POWER COMPANY s.r.o

Mlynské Nivy 71,

821 05 Bratislava

 

6. Príjemca osobných údajov:

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky.

Ak nie je uvedené inak, tak  Vaše osobné údaje spracuje len zodpovedná osoba  “prevádzkovateľ „ osobných údajov spoločnosti GREEN POWER COMPANY s.r.o. . Údaje, ktoré sa spracúvajú sú výlučne určené na spracovanie Vašich požiadaviek, ako sú objednávky, reklamácie a marketingové aktivity (ponuky, oznamy, newslettre)

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov

 • Mailhosting , webhosting , administrácia web stránky, IT služby spojené s prevádzkou siete.
 • Zasielanie balíkov: využitie kuriérskych služieb alebo Slovenskej pošty.
 • Spracovanie účtovných dokladov podľa platnej legislatívy externou účtovnou spoločnosťou.

 

Všetky osobné údaje, s ktorými prichádzajú do kontaktu externý zmluvný partneri sú len v nevyhnutnom rozsahu na spracovanie ich poskytovaných služieb a za účelom uspokojenia  potrieb objednávateľa GREEN POWER COMPANY s.r.o. v rozsahu zmluvných podmienok.

Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

7. Webový portál  „môj účet“
(vrátane služby Hodnotenia a recenzie)

Aby sme mohli uložiť Vaše hodnotenia našich predávaných produktov a služieb, potrebujete mať vytvorený osobný účet na našej stránke spolu s vašou  registráciou na  http://www.zdravieprevas.sk/registracia/?rgs=rgs  na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov v registračnom formulári. Ak nám v súvislosti s vašim hodnotením poskytnete svoju e-mailovú adresu, tak nám dávate súhlas s udeleným hodnotením a inými administratívnymi záležitosťami týkajúcimi sa tejto služby. Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do odvolania, teda do zrušenia účtu alebo 36 mesiacov od posledného použitia.

 

8. Proces on-line objednávky

Nákupom on-line si od vás vyžiadame nevyhnutne potrebné osobné údaje, bez ktorých nebude možné uzavrieť zmluvný vzťah a teda tovar objednať. Vaše osobné údaje uvedené v objednávke budú spracované aj zmluvnými partnermi, ktorí zabezpečujú doručenie tovaru priamo k vám vami vybranou spoločnosťou pri objednávke. Spracovanie fakturačných údajov je zabezpečené zmluvným parterom. Vaša platba bude spracovaná zmluvným partnerom príslušnou bankou, Slovenskou poštou alebo inou treťou stranou vami vybranou pri platbe. Vaše osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia)

Všetky údaje potrebné na vyhovenie vašej požiadavky budú ukladané na vlastných zabezpečených serveroch, bez možnosti prístupu externých subjektov alebo neoprávnených osôb. Zmluvné strany zaobchádzajú so všetkými osobnými údajmi v súlade so zákononmi s účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES[ (ďalej ako „GDPR“). Taktiež bol prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej ako „ZoOÚ 18/2018 Z.z.“), ktorý nahrádza v súčasnosti platný a účinný zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme Vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie Vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

 

9. Reklamácie

Reklamáciu môžete podať priamo na web stránke  prostredníctvom formulára. V prípade reklamácie si od vás vyžiadame osobné údaje potrebné na vybavenie reklamácie a na prípadné kontaktovanie vašej osoby v súvislosti s reklamáciou. K vašim osobným údajom môže mať prístup aj náš zmluvný partner (napr. doprava, účtovné spracovanie - dobropis) ak je potrebná ich súčinnosť. Doba spracovania osobných údajov bude maximálne 1 rok po uzatvorení reklamačného konania.

 

10. Otázky

Často sa chcete len opýtať na naše výrobky, čo môžete urobiť e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, v ktorom je potrebné uviesť aspoň kontakt, na ktorý vám môžeme poskytnúť odpoveď. Vaše osobné údaje budú spracované 1 mesiac od odoslania odpovede, aby sme si boli istí, že ste od nás dostali odpoveď a v prípade, ak sa vyskytnú technické či iné problémy, aby sme vám mohli danú informáciu opäť odoslať.

 

11. Prieskum spokojnosti

V prípade použitia našich služieb na e-shope sa Váš môžeme pýtať, či vás môžeme kontaktovať na účely prieskumu spokojnosti s nákupom. V prípade udelenia súhlasu Vám môžeme poslať dotazník alebo odkaz naň, prípadne Vám zavoláme. Ak vyjadríte nespokojnosť s niečím týkajúcim sa nami dodávanej služby alebo tovaru, tak si Vás dovolíme kontaktovať znova na získanie ďalších informácií, aby sme mohli túto skutočnosť riešiť so zmluvným partnerom poskytujúcim konkrétnu službu a takým spôsobom túto službu zlepšiť.

 

12. Marketingová komunikácia

Ak vás zaujímajú novinky o nami predávaných výrobkoch, službách a akciách, tak sa môžete prihlásiť na odber takýchto noviniek, čím nám udelíte súhlas vás informovať prostredníctvom e-mailu. Vaše osobné údaje budú spracované aj našimi zmluvnými partnermi, ktorí nám pomáhajú s prípravou a distribúciou takej komunikácie. To všetko až do odvolania vášho súhlasu, čo môžete urobiť kedykoľvek pomocou odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe, po prihlásení sa do zákazníckej zóny - odkliknutím vo svojom profile alebo na kontaktných údajoch hore uvedených spoločnosti pre spracovanie osobných údajov v GREEN POWER COMPANY s.r.o..

 

13. Vaše práva

 

 • Máte právo na prístup, opravu či vymazanie  vašich osobných údajov, prípadne na obmedzenie ich spracúvania, ak to nie je obmedzené inak špeciálnym predpisom.
 • Máte právo na presnosť vašich údajov, ktoré ste poskytli na základe vášho súhlasu alebo na účely uzavretia zmluvného vzťahu s nami t.j. ich kópiu v strojovo čitateľom a štandardne používanom formáte.
 • Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu , napr. na účely priameho marketingu.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov.
 • V prípade odvolania, nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
 • Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov